U nás lepšie, ako doma...

  

Kniha na tento týždeň

margareta biela

Odporúča Helena Malinovská
(pobočka Šváby)

 

Pri knihe s...

Andrea Kvotidianová

kvotidianova*1988, Prešov
Spisovateľka, administratívna pracovníčka

Písanie pre mňa znamená spôsob vyjadrenia vlastných myšlienok a emócíi, o ktoré sa chcem zároveň podeliť s čitateľmi. Rada píšem o zážitkoch, ktoré vo mne zanechali hlboký dojem, prostredníctvom písania tieto emócie prežívam nanovo.

Rodená Prešovčanka patrí k najmladšej generácii spisovateliek. Jej záľuba v písaní sa prejavila už v mladosti a odrazila sa v rozhodnutí prihlásiť sa po skončení strednej školy na masmediálne štúdia na Prešovskej univerzite, ktoré úspešne absolvovala. Napriek tomu, že pracuje v administratíve, no na písanie nerezignovala. Publikuje v celoslovenských i regionálnych periodikách a s jej článkami sa môžete stretnúť na stránkach Báječnej Ženy, Slovenky či Prešovského Večerníka. Postupne sa začala presadzovať aj literárne. Za svoje poetické i prozaické texty už stihla získať ocenenia v celoslovenských literárnych súťažiach Inšpirácie spod Sitna a Gerbócova literárna Snina. Bolo teda len otázkou času, kedy svoju tvorbu pretaví aj do knižnej podoby. Debutovala v roku 2016 útlou knihou básní a krátkych próz, príznačne nazvanou Spievajúce pero, v ktorej sa snažila čo najemotívnejšie zaznamenať, doslova až vyspievať, vlastné pocity, potreby i zážitky, tak ako ich prežívala od svojho dospievania až po súčasnosť. Po poeticko-prozaickej zbierke sa odhodlala vyskúšať náročnejší žáner, a hoci spočiatku uvažovala len o románe, napokon z jej pera vyšiel na naše pomery odvážny román s erotickým podtónom F ako fetiš, taký pikantný ako čili papričky, ktoré autorka zbožňuje. Príbeh Rity, predavačky v darčekovej predajni, v podstate spokojnej so svojim bežným single životom, sa skomplikuje vo chvíli, keď znovu stretne svojho bývalého kolegu Aleša a zistí, že city, ktoré k nemu kedysi prechovávala, sú v nej stále hlboko zakorenené. Aleš je však arogantný, dominantný a nevšímavý chlap. Čo všetko Rita dokáže urobiť, aby získala jeho pozornosť a lásku? Kam až dokáže zájsť? Kde sú hranice medzi láskou a udržaním si vlastnej dôstojnosti? A stačí iba sex na to, aby sa do vás chlap zamiloval?

TVORBA
Spievajúce pero (2016)
F ako fetiš (2019)

spievajucepero f ako fetis

Pri knihe s Andreou Kvotidianovou

Pri knihe s Andreou KvotidianovouSrdečne vás pozývame na ďalšie stretnutie z cyklu Pri knihe s..., ktorý je zameraný na pravidelné besedy s autormi z Prešova a Prešovského regiónu.
Radi by sme prostredníctvom týchto stretnutí zviditeľnili literárnych tvorcov, ktorí žijú tu medzi nami a v našom okolí, alebo odtiaľ pochádzajú.

V novembri sa stretneme s autorkou kníh F ako fetiš a Spievajúce pero

ANDREOU KVOTIDIANOVOU

13. novembra 2019 o 16:30 hod.

Centrálna požičovňa, Levočská 1

Vstup voľný.

Fond na podporu umeniaZ verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia ako Hlavný partner projektu.

Predch.

Ingrid Lukáčová

Ingrid Lukáčová*1969, Trebišov
Poetka, kultúrna pracovníčka, pedagogička

Báseň, ktorú napíšem, akoby nasýtila moju dušu, premohla hlad a obnovila zvláštnu silu. Pretože básniť znamená skúšať moc slova. A slovo má ťažkú úlohu – stvoriť nový svet.

Rodáčka z Trebišova spojila svoj život s Prešovom dvakrát. Prvýkrát, keď po maturite na trebišovskom gymnáziu začala študovať slovenský jazyk a literatúru v kombinácii s filozofiou na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove. Vedomosti nazbierané počas štúdia uplatnila ako stredoškolská učiteľka na Spojenej škole v Sečovciach. Po pätnástich rokoch však zo školstva zamierila do kultúry. Najprv bola riaditeľkou domu Matice slovenskej v Michalovciach, o dva roky neskôr vedúcou odboru školstva, mládeže, kultúry a športu na Mestskom úrade v Sečovciach a od roku 2015 viedla Mestské kultúrne stredisko v Sečovciach. Rok 2017 priniesol ďalšiu zmenu a osud ju už druhýkrát zavial na univerzitu do Prešova, no tentoraz už nie ako študentku, ale ako odbornú pracovníčku v oblasti cirkvi. Naďalej sa podieľa na zviditeľňovaní slovenskej literatúry a kultúry. Okrem toho, že pre študentov každoročne usporadúva autorskú súťaž Ruže mojej duše, je aj členkou predstavenstva Spolku slovenských spisovateľov a od konca apríla 2018 aj tajomníčkou jeho novej krajskej odbočky v Prešove.

Literárnej tvorbe sa venuje od pätnástich rokov, kedy začala publikovať v okresných a regionálnych novinách, neskôr i v literárnych časopisoch Dotyky, Nové slovo mladých, Slovenské pohľady, Literárny týždenník, Kultúra, RAK, v televízii a rozhlase. Debutovala v roku 1996 zbierkou básní Slnko šetrí zápalkami s prvkami, ktoré sa stávajú typickými aj pre jej neskoršiu tvorbu. Tematizuje prevažne lásku a jej podoby, ktoré neraz vytvárajú paralely s prírodnými javmi. Nevyhýba sa však ani sociálnej či etickej problematike, zobrazuje súčasnú spoločnosť a ochladnutie medziľudských vzťahov, ktorým tvorí protipól Božia láska. Zvláštne obrazy vytvára spojením aj zdanlivo nespojiteľných atribútov. Výrazným prvkom jej poézie sa stávajú slovné hračky, neologizmy vytvárané spájaním slov, aplikovaním foneticky podobných výrazov v určitom kontexte, čím slová nadobúdajú ďalší význam a rozširuje sa tak konotačné pole básní. Na ozvláštnenie textov používa občasný rým prechádzajúci do asonancie. Tendencia vizuálne – graficky znázorniť texty a rozšíriť tak ich možné významy pomocou grafických znamienok pretrváva aj v ďalších zbierkach Písmovízia a Láskolam napísaných v štýlových a tematických intenciách debutu. Zlom a čiastočná zmena poetiky nastáva vydaním štvrtej zbierky Duo s ozvenou, kde motív ozveny je spojivom medzi básňami predznamenávajúcimi tvorbu básnických skladieb a pribúdajú známky ornamentalizmu. Dominantné postavenie tu nadobúda žena ako ochrankyňa a nositeľka života. Ženský princíp a hľadanie nadčasových hodnôt uplatňuje aj v zbierke Dotyky nehy s jemnou erotickou líniou zintenzívnenou v druhej časti s pätnástimi sonetmi. Básnická skladba Deň celý láskavý pripomína vnímaním každodenností hudobnú kompozíciu a celý deň ako leitmotív je zreťazujúcim prvkom ozvláštňujúcim básne. Prírodný svet zobrazuje v básnickej skladbe Blíženec les, kde prostredníctvom personifikácie lesa ako živého organizmu je lyrický subjekt schopný vnímať existenciu Stvoriteľa. V nateraz ostatnej zbierke Vietor bez (s)vedomia sa venuje protivojnovej tematike a aktuálnym problémom verejného priestoru plného napätia a strachu z vojnového konfliktu.

TVORBA
Vietor bez (s)vedomia (2017)
Blíženec les (2014)
Deň celý láskavý (2011)
Dotyky nehy (2009)
Duo s ozvenou (2006)
Láskolam (2004)
Písmovízia (2002)
Slnko šetrí zápalkami (1996)

Vietor bez svedomia Blíženec les Deň celý láskavý
Dotyky nehy Duo s ozvenou Láskolam
Písmovízia Slnko šetrí zápalkami  

Pri knihe s Ingrid Lukáčovou

Pri knihe s Ingrid LukáčovouSrdečne vás pozývame na ďalšie stretnutie z cyklu Pri knihe s..., ktorý je zameraný na pravidelné besedy s autormi z Prešova a Prešovského regiónu.
Radi by sme prostredníctvom týchto stretnutí zviditeľnili literárnych tvorcov, ktorí žijú tu medzi nami a v našom okolí, alebo odtiaľ pochádzajú.

V októbri sa stretneme s poetkou

INGRID LUKÁČOVOU

30. októbra 2019 o 14:00 hod.

Centrálna požičovňa, Levočská 1

Vstup voľný.

INGRID LUKÁČOVÁ - profil


Fond na podporu umeniaZ verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia ako Hlavný partner projektu.

Predch.

Mária Csatáryová

Mária Csatáryová(*1961, Prešov)
astrofyzička a pedagogička

,,Chcela by som sprostredkovať deťom krásy nočnej oblohy, poukázať na jej tajomstvá a vzbudiť v nich záujem o poznanie.“

Mária Csatáryová je rodáčkou z Prešova, v ktorom vychodila základnú školu i gymnázium. Po ukončení gymnaziálnych štúdií sa rozhodla pre štúdium na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky na Univerzite Komenského v Bratislave, a to v odbore astrofyzika. Pôsobí ako pedagogička na Fakulte humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove. V rámci Fakulty humanitných a prírodných vied sa venuje aj deťom na Detskej univerzite, ktorým sa fascinujúci a tajomný vesmír snaží bližšie vysvetliť, pochopiť a spoznať ho. Jej snahou je vzbudiť u detí záujem o prírodné a technické vedy, lebo práve astronómia má u nich veľký motivačný potenciál.
Posledných 5 rokov dáva aktívne do povedomia učiteľom a žiakom program Stellarium, slobodné počítačové planetárium, zobrazujúcim reálny 3D pohľad na oblohu, ponúkajúci žiakom a užívateľom rôzne astronomické úkazy a javy. O aktívnosti a činorodosti Márie Csatáryovej svedčí aj fakt, že svoje vedomosti a skúsenosti pravidelne zúročuje pri písaní rôznych vedeckých prác a ponúka široké spektrum publikačných prác. Aktívne sa zúčastňuje aj na riešení vedeckých projektov týkajúcich sa napríklad moderných technológii vo vyučovaní astronómie a astrofyziky. V roku 2018 zložité astronomické javy a úkazy priblížila deťom v publikácii s názvom Letíme do vesmíru, ktorá dostala podobu beletrizovaného pracovného zošita. Deti v publikácii spoznávajú a vidia svet prostredníctvom ich rovesníčky, malej Kamilky, ktorá spolu so svojim starým otcom hravou a zábavnou formou odhaľuje tajomstvá a záhady ďalekého vesmíru. V duchu jej obľúbeného citátu „Per aspera ad astra“, cez prekážky ku hviezdam, si aktívne nachádza cestu k sprostredkovaniu zážitku z fascinujúceho vesmíru deťom, študentom, dospelým, ba i seniorom.
Mária Csatáryová sa vo voľnom čase zaujíma o filmovú produkciu, turistiku a cestovanie. Je aj milovníčkou a čitateľkou beletrie a medzi jej obľúbených autorov patria D. Mitana, A. P. Čechov, L. N. Tolstoj, F. S. Fitzgerald, J. D. Salinger a R. Fulghum.

Tvorba pre deti:
Letíme do vesmíru (2018)

Výber z publikačnej činnosti:
Vybrané kapitoly – Astronómia (2015)
Výučba astronómie virtuálne (2014)

Letíme do vesmíru

Chcem, aby...

Chcem, aby v knižnici...

Kliknite a napíšte nám svoj nápad.