U nás lepšie, ako doma...

  

Kniha roka PSK 2018

Kniha roka 2018

ČÍTAJ - HLASUJ - VYHRAJ
Info o súťaži

Kniha na tento týždeň

Mengeleho dievča

Odporúča Veronika Harčárová
(Centrálna požičovňa)

LETNÝ VÝPOŽIČNÝ ČAS

Upozorňujeme ctených návštevníkov na zmenu výpožičného času počas letných prázdnin. 

Letný výpožičný čas je platný od 1. júla 2018 do 31. augusta 2018

Centrálna požičovňa (Levočská 1)
Čitáreň
(Hlavná 139)
Oddelenie inojazyčnej literatúry 
(Hlavná 139)
Centrum regionálnych dokumentov
(Hlavná 139)
Slniečko
(Hlavná 16)
Pobočka Sekčov
(Exnárova 5)
Pobočka Šváby
(Švábska 27)
Pobočka Sídlisko 3 - Centrum
(Prostějovská 35)
Pobočka Sídlisko 2 - Centrál
(Čsl. armády 29)

Na vrátenie kníh v čase, keď bude knižnica zatvorená, ponúkame možnosť vrátiť knihy do Biblioboxu, ktorý sa nachádza pred budovou knižnice na Hlavnej 139 (Stará mestská škola). Knihy budú z čitateľského konta odpísané nasledujúci pracovný deň.

 

Knižničný a výpožičný poriadok

V súlade s Rozhodnutím o zriadení Knižnice P.O. Hviezdoslava v Prešove
KUL-2002/000153/12,
vydaným Prešovským samosprávnym krajom dňa 1. apríla 2002
vydáva tento Knižničný a výpožičný poriadok:

KNIŽNIČNÝ PORIADOK

02

ČLÁNOK 1

1. Knižničný poriadok Knižnice P.O. Hviezdoslava v Prešove, ktorého súčasťou je výpožičný poriadok, upravuje vzájomné vzťahy knižnice a jej čitateľov.

2. Knižnica zabezpečí zverejnenie knižničného a výpožičného poriadku na viditeľnom mieste na všetkých svojich pracoviskách a na svojej webovej stránke www.kniznica-poh.sk

3. Knižnica P.O. Hviezdoslava v Prešove je regionálnou kultúrnou, informačnou a vzdelávacou inštitúciou v oblasti knižničnej, bibliografickej, kultúrno-vzdelávacej a vydavateľskej činnosti. Jej zriaďovateľom je Prešovský samosprávny kraj.

4. Knižnica utvára, spracúva a uchováva univerzálny knižničný fond bez ohľadu na nosič informácií a poskytuje komplexné knižničné, informačné a bibliografické služby vrátane miestnych a regionálnych informácií a organizuje kultúrno-vzdelávacie podujatia. Zabezpečuje všetkým občanom prístup k dokumentom a informáciám z vlastných i externých zdrojov. Zároveň zabezpečuje a koordinuje knižničné, informačné, bibliografické, metodické a vzdelávacie služby knižničného systému regiónu.

ČLÁNOK 2

Knižnica poskytuje svoje služby na týchto pracoviskách:

1. Centrálna požičovňa - Levočská 9, Prešov

2. Stará mestská škola, Hlavná 139, Prešov

3. Detská knižnica Slniečko, Hlavná 16

4. Pobočky na sídliskách Šváby, Sekčov, Sídlisko 2, Sídlisko 3

ČLÁNOK 3

1. Knižničný fond tvoria:

• primárny fond: knihy, periodiká, regionálne tlače, hudobniny, zvukové dokumenty, obrazové dokumenty, audiovizuálne dokumenty, elektronické dokumenty

• sekundárny fond: katalógy on-line, kartotéky, bibliografie, databázy v elektronickej forme

2. Knižničné fondy a zariadenie knižnice sú majetkom Prešovského samosprávneho kraja.

Každý čitateľ knižnice je povinný chrániť knižničné fondy a nesmie ich poškodzovať

ČLÁNOK 4

1. Knižnica poskytuje základné a špeciálne knižnično-informačné služby. Základné knižnično-informačné služby sú bezplatné. Špeciálne knižnično-informačné služby sa poskytujú za úhradu. Cenník poskytovaných služieb je prílohou výpožičného poriadku. Jednotlivé služby poskytuje knižnica na základe osobných, písomných, e- mailových a telefonických požiadaviek čitateľov a používateľov. Podmienky poskytovania služieb upravuje výpožičný poriadok.

2. Základné knižnično-informačné služby sú:

• výpožičky knižničných dokumentov v knižnici (prezenčné výpožičky)

• výpožičky knižničných dokumentov mimo priestorov knižnice (absenčné výpožičky)

• ústne faktografické a bibliografické informácie

• predlžovanie výpožičnej lehoty vypožičaných knižničných dokumentov

• sprístupňovanie databáz na CD-ROM-och

• zabezpečenie prístupu na internet

3. Špeciálne knižnično-informačné služby sú:

• medziknižničné výpožičné služby

• cirkulačné výpožičné služby

• rezervovanie knižničných dokumentov pri telefonickom oznámení

• písomné vyhotovenie rešerší

• reprografické služby

4. Knižnica poskytuje svoje služby individuálnym aj kolektívnym čitateľom. Z hľadiska potrieb čitateľov môže knižnica prednostne sprostredkovať žiadané dokumenty, upraviť počet vypožičiavaných dokumentov, upraviť výpožičnú lehotu a pod.

5. Zdravotne znevýhodneným používateľom sa poskytovanie knižnično-informačných služieb realizuje primeraným spôsobom s ohľadom na zdravotný postih.

6. Poskytovanie knižnično-informačných služieb je záväzkovým právnym vzťahom.

ČLÁNOK 5

1. Čitateľom sa môže stať:

• každý občan Slovenskej republiky, po predložení občianskeho preukazu a zaregistrovaním v knižnici a vydaním čitateľského preukazu, zaplatením ročného členského poplatku alebo jednorázového členského poplatku platného jeden deň len na prezenčné výpožičky.

• občan iného štátu, ktorý má povolenie k trvalému alebo prechodnému pobytu v Slovenskej republike a má trvalé alebo prechodné bydlisko v sídle knižnice.

2. Čitatelia sú povinní oboznámiť sa a dodržiavať knižničný a výpožičný poriadok knižnice.

ČLÁNOK 6

1. Čitateľský preukaz sa vystavuje:

a) občanom Slovenskej republiky po vyplnení a podpísaní čitateľskej prihlášky a predložení platného občianskeho preukazu alebo pasu, u detí do 15 rokov po podpísaní čitateľskej prihlášky rodičom alebo zákonným zástupcom

b) občanom iného štátu po vyplnení a podpísaní čitateľskej prihlášky a predložení cestovného pasu a povolenia k pobytu v Slovenskej republike

c) deťom do 15 rokov vystaví knižnica čitateľský preukaz na základe súhlasu rodiča alebo iného zákonného zástupcu, ktorý podpíše prihlášku v knižnici.

2. Platnosť čitateľského preukazu každého čitateľa sa obnovuje každý kalendárny rok (platnosť čit. preukazu je 365 dní odo dňa zápisu) na základe dokladov uvedených v článku 5, bod 1. a zaplatením poplatku.

3. Za vystavenie a obnovenie čitateľského preukazu sa vyberajú registračné poplatky, ktorých výšku určuje cenník služieb v prílohe výpožičného poriadku.

4. Členstvo v knižnici a právo využívať jej služby zaniká:

• odhlásením čitateľa

• neobnovením členstva v novom kalendárnom roku a nezaplatením členského poplatku na ďalší rok

• hrubým porušením knižničného a výpožičného poriadku

• neposkytnutím predpísanej náhrady

• krádež knižničných dokumentov, poškodzovanie knižničných dokumentov

• nevhodné správanie sa - obťažovanie návštevníkov knižnice alebo pracovníkov knižnice.

Po zániku členstva sa registračné poplatky nevracajú.

5. Čitateľský preukaz je doklad, oprávňujúci čitateľa využívať všetky služby knižnice. Je neprenosný, platí iba pre čitateľa, na meno ktorého bol vydaný. Pracovník knižnice má právo si kedykoľvek vyžiadať hodnoverný dokument na overenie totožnosti čitateľa.

6. Za zneužitie svojho čitateľského preukazu zodpovedá čitateľ. Stratu čitateľského preukazu je čitateľ povinný ihneď oznámiť. Nový čitateľský preukaz sa vystavuje na základe overenia dokladov uvedených v článku 5, bod 1. a po zaplatení stanovených poplatkov, určených cenníkom služieb.

7. Čitateľ je povinný oznámiť zmenu priezviska , bydliska a iných kontaktných údajov

8. Deti do 15 rokov môžu využívať služby v detskej knižnici Slniečko a na všetkých pobočkách v oddeleniach pre deti a mládež a v centrálnej požičovni. Na základe platného čitateľského preukazu môže čitateľ využívať služby vo všetkých pobočkách knižnice, členský poplatok zaplatí len v jednej z nich.

ČLÁNOK 7

1. Čitateľ má na základe platného čitateľského preukazu prístup do všetkých čitateľských priestorov knižnice.

2. Čitateľ má právo vyžadovať od pracovníkov knižnice všetky informácie dotýkajúce sa využívania jej služieb.

3. Čitateľ má právo podávať ústne alebo písomne pripomienky, sťažnosti a návrhy k práci knižnice. Na písomné pripomienky a sťažnosti knižnica odpovie do 10 pracovných dní. Písomné sťažnosti na poštovú adresu alebo prostredníctvom www stránky - Kniha prianí a sťažností.

4. Čitateľ je povinný:

• na požiadanie pracovníka knižnice preukázať sa potrebným dokladom (článok 5 Knižničného poriadku)

• odložiť si tašky a kabáty na vyhradenom mieste

• dodržiavať všetky ustanovenia knižničného a výpožičného poriadku

• uhrádzať poplatky za využívané služby podľa cenníka

• zachovávať v priestoroch knižnice pokoj a ticho

5. Dodržiavať pokyny pracovníkov knižnice, zákaz fajčenia a požívania alkoholických nápojov a iných omamných látok, vypnúť mobilné telefóny.

VÝPOŽIČNÝ PORIADOK

02

ČLÁNOK 1

Právo registrovaného čitateľa na vypožičiavanie knižničných dokumentov

1. Čitateľ knižnice má právo na vypožičiavanie knižničných dokumentov prostredníctvom absenčných (domov), prezenčných (v priestoroch knižnice - študovniach, čitárňach) výpožičiek, ktoré patria k základným službám verejnej knižnice.

2. Vypožičiavanie knižničných dokumentov je záväzkovým právnym vzťahom.

3. Spôsoby a podmienky vypožičiavania knižničných dokumentov určuje knižnica v súlade so svojím poslaním, požiadavkami na ochranu knižničného fondu, ohľadom na prevádzkové možnosti a metodiku výpožičných služieb v súlade s knižničným a výpožičným poriadkom knižnice.

4. Absenčne (domov) sa nepožičiavajú:

a) knižničné dokumenty, ktoré sú súčasťou príručkových fondov, fondov študovní

b) dokumenty získané formou povinného výtlačku

c) audiovizuálne a elektronické dokumenty (napr. DVD, CD, CD-ROM, audiokazety, videokazety, a pod.), okrem výpožičiek zvukových dokumentov oddelenia pre nevidiacich a slabozrakých čitateľov

d) dokumenty zapožičané prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby, pri ktorých to ako podmienku stanovila poskytujúca knižnica.

ČLÁNOK 2

Predpoklady vypožičiavania knižničných dokumentov

1. Knižničné dokumenty sa čitateľovi požičiavajú po splnení podmienok registrácie (predloženie platného čitateľského preukazu, resp. dokladu (čl. 5, bod 1 Knižničného poriadku), konkretizovanej požiadavky na výpožičku, podpísania prevzatia výpožičky knižničného dokumentu).

2. Povinnosťou každého čitateľa je chrániť vypožičané knižničné dokumenty pred stratou, poškodením, či zničením.

3. Čitateľ je povinný pri vypožičaní si dokument prezrieť, prípadne poškodenie hneď nahlásiť v knižnici. V prípade, že tak neurobí, nesie zodpovednosť za neskôr zistené poškodenie a musí nahradiť náklady na opravu dokumentu.

4. Čitateľ je povinný vrátiť zapožičaný knižničný dokument v stave, v akom ho prevzal. Za dokument zodpovedá až do chvíle, kým ho prevezme knižnica.

5. Čitateľ je povinný hlásiť knižnici poškodenie, zničenie, stratu zapožičaného dokumentu a v stanovenej lehote nahradiť škodu.

6. Knižnica požaduje nahradenie škody na knižničnom dokumente niektorou z týchto foriem:

• dodaním výtlačku toho istého titulu v rovnakom alebo inom vydaní

• nahradením dokumentu kópiou strateného alebo poškodeného dokumentu v tvrdej väzbe

• zhotovenie kópie dokumentu môže urobiť aj knižnica, pričom čitateľ hradí náklady na zhotovenie kópie, vrátane väzby

• nahradením dokumentu iným dokumentom podľa rozhodnutia knižnice

• finančnou úhradou za nevrátený dokument stanoveného knižnicou

7. O spôsobe náhrady za nevrátený, poškodený dokument rozhoduje výlučne knižnica. Ak si čitateľ v stanovenej lehote nesplní záväzok súvisiaci so stratou či znehodnotením dokumentu, uplatňuje si svoje nároky knižnica voči nemu právnou cestou. V prípade detského čitateľa zodpovednosť nesie rodič alebo iný zákonný zástupca.

ČLÁNOK 3

Evidencia vypožičaných knižničných dokumentov

1. Evidenciu vypožičaných knižničných dokumentov vedie knižnica tak, aby bola zaručená preukázateľnosť vypožičania jednotlivých knižničných dokumentov konkrétnemu čitateľovi a zabezpečená ochrana knižničného fondu.

2. Evidencia vypožičaných knižničných dokumentov sa vykonáva:

a) elektronicky, v databáze výpožičného systému

b) manuálne v evidenčnom formulári, prípadne čitateľskom preukaze

c) prevzatie výpožičky potvrdzuje čitateľ svojím podpisom

d) knižnica potvrdzuje vrátenie výpožičky dokumentu na požiadanie

e) čitateľ môže informácie o aktuálnom stave svojich výpožičiek získať na požiadanie alebo na www stránke knižnice - cez on-line katalógy a svoj ID kód, ktorý dostane na požiadanie

3. Čitateľ má právo na rezerváciu požadovaného dokumentu. Knižnica P. O. Hviezdoslava je verejnou knižnicou s voľne prístupným knižným fondom, preto neprijíma elektronické žiadanky na voľný dokument, len rezervácie na dokument, ktorý je momentálne požičaný. Ak ten istý dokument žiada viac čitateľov, ich poradie sa stanovuje podľa dátumu rezervácie. O možnosti vyzdvihnutia dokumentu a dobe rezervácie dokumentu je čitateľ informovaný ústne, poštou, e-mailom, telefonicky alebo formou sms správy. Knihu je potrebné vyzdvihnúť do troch dní od oznámenia, inak rezervácia prepadá.

ČLÁNOK 4

Počet vypožičaných dokumentov, výpožičná doba

1. Čitateľ knižnice si môže vypožičať najviac: deti 15 kníh a dospelí a študenti najviac 25 kníh. Limit vypožičaných periodík je 20 ks.

2. Pri absenčnom vypožičiavaní je výpožičná lehota 1 mesiac (vrátane dní pracovného pokoja). Knižnica si môže určiť skrátenú výpožičnú lehotu u vybraného typu knižničného dokumentu. Čitateľ je informovaný o skrátenej výpožičnej lehote pri vypožičiavaní dokumentu.

3. Výpožičná doba periodík je 7 dní (vrátane dní pracovného pokoja).

4. Čitateľ má právo požiadať o predĺženie výpožičnej lehoty za týchto podmienok:

• dokument nie je rezervovaný iným čitateľom

• žiadajúci čitateľ nemá podlžnosti voči knižnici

• predĺženie výpožičnej lehoty sa považuje za novú výpožičku

• o predĺžení výpožičnej lehoty rozhoduje knižnica

5. Predlžovanie dokumentov sa uskutočňuje:

• osobne pri návšteve knižnice

• telefonicky

• mailom a cez online katalóg - aspoň 3 dni pred vypršaním termínu vrátenia

ČLÁNOK 5

Vymáhanie nevrátených výpožičiek

1. Ak čitateľ nevráti vypožičaný knižničný dokument v stanovenej výpožičnej lehote je povinný:

• uhradiť poplatok z oneskorenia bez ohľadu na to, či bolo vrátenie dokumentu upomínané alebo nie

• uhradiť príslušný poplatok za upomienku

• poplatok z oneskorenia sa platí za každý dokument zvlášť a za každý deň

• po zaslaní upomienky má čitateľ a používateľ až do vyrovnania si podlžnosti, poskytovanie ďalších služieb pozastavené.

2. Knižnica posiela čitateľovi advokátsku písomnú upomienku po uplynutí 100 dní od prekročenia výpožičnej doby.

3. Ak čitateľ nevráti dokument po advokátskej upomienke, bude knižnica jeho náhradu vymáhať právnou cestou. Všetky náklady s vymáhaním hradí čitateľ, resp. jeho zákonný zástupca.

ČLÁNOK 6

Vypožičiavanie prostredníctvom medziknižničných služieb

1. Na požiadanie čitateľa môže knižnica sprostredkovať výpožičku dokumentu, ktorý nemá vo svojom fonde z inej knižnice Slovenskej republiky formou originálu alebo kópie.

2. Pri výpožičkách prostredníctvom MVS je čitateľ povinný dodržať všetky podmienky a výpožičné lehoty, ktoré stanovila poskytujúca a žiadajúca knižnica.

3. Poplatok za MVS je 2,-€ podľa cenníka poplatkov za knižnično-informačné služby.

ČLÁNOK 7

Poriadok študovní a čitární

1. Knižnica poskytuje prezenčné výpožičky a štúdium knižničných dokumentov v študovniach a čitárňach knižnice.

2. Využívať služby študovní a čitární môžu čitatelia a používatelia v zmysle čl. 5 Knižničného poriadku.

3. Vlastné dokumenty, dokumenty z iných oddelení knižnice je čitateľ po príchode do študovne, čitárne povinný zahlásiť službukonajúcemu pracovníkovi.

4. Prezenčne vypožičané dokumenty je čitateľ povinný zaznamenať do príslušnej evidencie o prezenčných výpožičkách.

5. Do dokumentov nesmie čitateľ robiť žiadne zásahy (poznámky, vystrihovanie a pod.). Spôsobenú škodu na vypožičanom dokumente musí nahradiť.

6. Čitateľ je povinný pri odchode zo študovne a čitárne odložiť využívané dokumenty na miesto, odkiaľ ich vzal, prípadne vrátiť požičané dokumenty službukonajúcemu pracovníkovi.

7. Čitateľ je oprávnený požiadať za finančnú úhradu (cenník služieb príslušnej knižnice) o zhotovenie kópie časti dokumentu pre vlastné účely.

Záverečné ustanovenia

1. Prílohou Knižničného a výpožičného poriadku je cenník služieb

2. Ruší sa predchádzajúci Knižničný a výpožičný poriadok zo dňa 1.5.2001.

3. Tento Knižničný a výpožičný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 2.1.2012.

Chcem, aby...

Chcem, aby v knižnici...

Kliknite a napíšte nám svoj nápad.