U nás lepšie, ako doma...

  

Kniha roka PSK 2018

Kniha roka 2018

ČÍTAJ - HLASUJ - VYHRAJ
Info o súťaži

Kniha na tento týždeň

tanec s nepriatelom

Odporúča Viktória Salokyová
(Pobočka Sídlisko S3)

Zoznam tlačív

Vzory tlačív a návody potrebné pre činnosť obecnej knižnice. Stiahnite si vo formáte MS Word:

Vzorový štatút knižnice - kópiu prosíme poslať na adresu našej knižnice
Záznam o uzavretí vyraďovacieho zoznamu - vzorové tlačivo
Záznam o uzavretí prírastkového zoznamu - vzorové tlačivo
Návrh na vyradenie - vzorové tlačivo
Zoznam vyradených kníh - vzorové tlačivo
Vyhláška č. 201/2016 Z.z. Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia odbornej evidencie knižničných dokumentov a o revízii a vyraďovaní knižničného fondu v knižniciach 
Vzor knižničného a výpožičného poriadku - schvaľuje obecné zastupiteľstvo
Usmernenie k zlučovaniu školských a obecných knižníc
Zápisnica z revízie knižničného fondu - vzor. Kópiu Zápisnice z revízie knižničného fondu prosíme poslať na adresu našej knižnice (Knižnica P.O.Hviezdoslava, Levočská 1, 080 01 Prešov) alebo e-mailom na adresu: kniznicapoh(@)gmail.com. 
Tematické rozdelenie knižničného fondu - pomôcka pre obecných knihovníkov - ako jednoducho rozdeliť knižničný fond
Ochrana osobných údajov používateľov knižnice

Kultúrne poukazy

Kultúrne poukazy 2018

Chcem, aby...

Chcem, aby v knižnici...

Kliknite a napíšte nám svoj nápad.